โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

16 มิถุนายน 2566| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 8


9.00-11.00 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Service Innovations

1) การพัฒนาวิธีการตรวจวัดระดับยาต้านวัณโรคด้วยเทคนิค GC-MS

โดย บัณฑิต พรหมรักษา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

2) การตรวจหาปริมาณสารเสพติดในปัสสาวะด้วยเทคนิค LC-MS Online SPE

โดย อุดร จิตพยัค ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

3) การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วุ้นเส้นนาผาง

โดย อรุณี ศิริปี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

4) การสกัดสารเคมีกำจัดแมลงกลุ่มไพรีทรอยด์ในผัก

โดย ชรินรัตน์ ศิริธรรม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

5) การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารหนูอนินทรีย์ในข้าว โดยเทคนิค LC-ICP-MS

โดย พัชราภรณ์ เกียรตินิติประวัติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

6) การตรวจวัดกระดับ HIV proviral load ในเลือด

โดย วิโรจน์ พวงทับทิม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์


11.00-12.00 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Medical Device

1) Smart BP Sure สำหรับทดสอบความแม่นของเครื่องวัดความดัน

โดย สาธิตา ปานขวัญ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

2) เครื่องแยกสีของกลางตรวจพิสูจน์ (ประเภทยาบ้า)

โดย สิริเกษ เมธาวีวินิจ สำนักยาและวัตถุเสพติด

3) แผ่นวัสดุกำบังรังสีปราศจากตะกั่ว

โดย จีรนันท์ อินทรจร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Digital technology & Management Innovations

1) ระบบจัดทำเอกสารคุณภาพออนไลน์

โดย มงคล พัทธโน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

6) Document Management System กับแนวคิด Paperless Solution ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

โดย ภัทรวดี สุกใส ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย