14 ก.พ.66| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 2

นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox” พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง The Innovation for Life และการอภิปรายพิเศษ เรื่อง การพัฒนางานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม โดย นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดร.อภิวัฎ ธวัชสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนานวัตกรรมที่เหมาะสม ผลงานมีความน่าเชื่อถือ สามารถต่อยอดและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ สามารถสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติในวงกว้างอย่างยั่งยืน โดยมีบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมอบรมผ่านออนไซท์และออนไลน์แอพลิเคชั่นซูม ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.นนทบุรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566