9 มี.ค.66| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 3

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดประชุมโครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม🔬 DMSc Smart Innovation Sandbox  “Meet the Expert” Part I: Smart DMSc Proficiency Testing Samples🧬 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผ่านระบบ zoom วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566