27 มี.ค.66| DMSc Smart Innovation sandbox ครั้งที่ 4

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุม DMSc Innovation Sandbox “Meet the Expert” Part II: Product Innovations & Service Innovations เวลา 09.00-16.00 น. ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์