5 เม.ย.66| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 5

“Meet the Expert” Part IV : Digital technology & Management วันที่ 5 เมษายน 2566 อภิปราย เรื่อง Smart DMSc Digital technology & Management
• อาจารย์สุดา นราวงศานนท์  
  ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านระบบ ERP ในโครงการ iTAP (สวทช.)

• ดร.อภิวัฎ ธวัชสิน
  ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

• ผอ. เลขา ปราสาททอง
  ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

• ผอ.สุภาพร ภูมิอมร
  ผู้อำนวยการสถาบันชีววัตถุ 

• ผอ.ปณิสภ์ วณิชชานนท์
  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 

• ดร.เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัตร
  นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

ฝึกปฏิบัติ การทบทวนข้อมูลปัจจัยนำเข้า การวางแผนการดำเนินงานและการจัดทำ

โครงการ Smart DMSc Digital technology & Management
ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร
ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์