28 เม.ย.66| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 6

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดการประชุม DMSc Smart Innovation Sandbox อภิปราย “DMSc Innovation Ecosystem” โดย ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผอ.นันทวรรณ เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ดร.ปนัดดา เทพอัคศร สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ผอ.ปนิสภ์ วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และ ดร.ภญ.ปฐมาพร ปรึกษากร สถาบันวิจัยสมุนไพร รวมทั้งมีการนำเสนอแนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) และการเขียนบทความวิจัย ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมอาคาร 9 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์