โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox

7 มิถุนายน 2566| DMSc Smart Innovation Sandbox ครั้งที่ 7

อบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox  ครั้งที่ 7/2566 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บรรยาย เรื่อง การบูรณาการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบสูงสู่การใช้ประโยชน์ และ PITCHING อย่างไรให้ได้ทุน  ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์