31 ม.ค.66| DMSc Smart Innovation Sandbox (ประชุมเตรียมความพร้อม)ครั้งที่ 1

MSTO NEWS : ทนพญ.สิริภากร แสงกิจพร,ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน  ผู้ทรงคุณวุฒิฯ  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ดร.เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox ณ ห้องประชุม 811 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566