สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 4

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4/2565 เพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านวิทยาสาสตร์การแพทย์สำหรับนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566

เวลา 09.00-14.00 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย


โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร

              ศาสตราจารย์ ดร.โกสุม จันทร์ศิริ

              ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศทางวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์

              โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ปัญญานัทภิขุ ชลประทาน

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บรรยายในหัวข้อ: ไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์                 

ภาพกิจกรรม