สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 3

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่ 3/ 2566 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเป็นเวทีเสริมสร้างและแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ด้านวิทยาสาสตร์การแพทย์สำหรับนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์


วันพุธ ที่ 8 มีนาคม 2566

เวลา 09.00-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย


ได้รับเกียรติจากวิทยากร

ศ.ภกญ.ร.ต.อ.หญิง ดร.สุชาดา สุขหร่อง 

หัวหน้าศูนย์ความเชี่ยวชาญดีเอ็นเอบาร์โค้ดของสมุนไพรไทย 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บรรยายในหัวข้อ: ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยา

              

ภาพกิจกรรม