อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ในสถานปฏิบัติการระดับ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ในสถานปฏิบัติการระดับ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขร่วมกับคณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านชีวภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ในสถานปฏิบัติการระดับ 2 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2566 ซึ่งหลักสูตรผ่านการรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และ การรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) ในสถานปฏิบัติการระดับ 2 สามารถปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ผู้ที่สอบผ่านการอบรม สามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ดำเนินการและผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการต่ออายุใบจดแจ้งและใบอนุญาตของห้องปฏิบัติการ ตามพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2561 ได้  การจัดอบรมระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายนม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

http://nih.dmsc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=2455 

พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์