อบรมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างคุณอำนวยด้านการจัดการความรู้ Knowledge Management Facilitator"

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Medical Sciences Technical Office

อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวยด้านการจัดการความรู้
(Knowledge Management Facilitator : KM facilitator)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

----------------------------------------


  ด้วยทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างคุณอำนวยด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Management Facilitator : KM facilitator) ให้มีการพัฒนาขับเคลื่อนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และองค์การสมรรถนะสูง โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำให้เกิดกระบวนการที่สามารถดึงเอาความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน ออกมาสร้างเป็นความรู้ชัดแจ้ง เกิดการหมุนวนความรู้ พัฒนาและยกระดับการทำงานให้ดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีการมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีจำนวนมากจึงต้องทำในรูปแบบ Online  

-----------------------------------------

จัดโดย ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยายได้รับเกียรติจากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ CKO เป็นประธานเปิดการประชุม และเป็นวิทยากรบรรยายในวันนี้ด้วย

           

บรรยายในหัวข้อ:    "การทบทวนการจัดการความรู้และเครื่องมือชุดธารปัญญา"

                         "เทคนิคการค้นหาสิ่งดีๆ รอบตัว (Appreciative Inquiry : AI) และ สุนทรีสนทนา (Dialogue)"

                         "ทักษะสำคัญของ Facilitator & Note taker"

"ฝึกปฏิบัติจัดการความรู้ด้วยเทคนิค Benchmarking และ Dialogue"

"ฝึกปฏิบัติบทบาทของ Facilitator ในการจัดทำกลุ่ม KM และ CoP"

"ทบทวนหลังปฏิบัติ (After Action Review : AAR)"

ภาพกิจกรรม

กลับหน้าแรก