อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Workshop ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Medical Sciences Technical Office

อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Workshop ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคาร 8 การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

----------------------------------------


ด้วยทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ภายในองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยส่งเสริมให้บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ แนวปฏิบัติที่เป้นเลิศและนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

-----------------------------------------

จัดโดย ทีมงานจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


กำหนดการ

วิทยากรและหัวข้อการบรรยาย


โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร

              นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ

              รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ CKO

           

บรรยายในหัวข้อ:    " เป้าหมายและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) "

                         " ฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมนนักปฏิบัติ (CoP)"

                         "การนำเสนอกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ


ภาพกิจกรรม

VDO พิธีเปิดการอบรม

เวลา 08.45 น. - 09.00 น.

พิธีเปิด KM Workshop กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

"ฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมนนักปฏิบัติ (CoP)"

โดย นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

Chief Knowledge Officer

กลับหน้าแรก