จัดอบรม Systems biology training course 2023. “ATMPs standard regulation and law. Part I Regulatory Pathways and Point to Consideration.”

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Medical Sciences Technical Office

  ตามที่สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Systems biology training course 2023. “ATMPs standard regulation and law. Part I Regulatory Pathways and Point to Consideration” ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 815 ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี  ในการนี้ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ขอส่งใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Systems biology training course 2023. ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำประกาศนียบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอส่งประกาศนียบัตร จำนวน 1 ฉบับ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ที่ https://msto.dmsc.moph.go.th/ เลือกหัวข้อคลังความรู้/ระบบงานบริการอิเล็กทรอนิกส์/ระบบ e-Certificate Online สำหรับอบรม

30 พ.ค.66| อบรม Systems biology training course 2023

บรรยายเรื่อง ”ATMPs standard regulation and law. Part I Regulatory Pathways and Point to Consideration.”
บรรยายโดย ภก.วิทวัส วิริยะบัญชา 

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 

เวลา 09.30-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 815 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ภาพกิจกรรม

กลับหน้าแรก