อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Training For The Trainer) ตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี ในรูปแบบ Peer Evaluation ปีงบประมาณ พ.ศ.2566" 

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Training For The Trainer) ตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี ในรูปแบบ Peer Evaluation ปีงบประมาณ พ.ศ.2566" 

#คณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี ภายใต้ #คณะกรรมการระบบบริหารคุณภาพกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเตรียมเป็นผู้ตรวจติดตามภายใน (Training For The Trainer) ตามมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านเคมี ในรูปแบบ Peer Evaluation ปีงบประมาณ พ.ศ.2566" โดยมี ภญ.ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี) และหัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2566

ภาพกิจกรรมอบรมจริยธรรม