การฝึกอบรมการใช้งาน ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของประเทศ  ระยะที่ 2 Smart Lab Platform PHASE 2  

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

Medical Sciences Technical Office

การฝึกอบรมการใช้งาน

ระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของประเทศ 
ระยะที่ 2 Smart Lab Platform PHASE 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องประชุม......... อาคาร................. จังหวัดเชียงใหม่

----------------------------------------


  การฝึกอบรมการใช้งานระบบการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการของประเทศ ระยะที่ 2 Smart Lab Platform PHASE 2 วันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. ขออนุญาตให้ผู้เข้าร่วมอบรม มาลงทะเบียนในช่วงเช้า และประเมินการอบรมในช่วงบ่าย เพื่อรับ certificates

  วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

  รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธี สุรีย์

  คุณศุภฤกษ์ ขอนดอก

  คุณอติกานต์ ยะตา

  คุณอิษฏ์วร ปานผดุง

  คุณอาชญาสิทธิ์ รักญาติสกุล

  คุณศุภิสรา ระตะขันธ์

  คุณพงศกร เรือนคำ

-----------------------------------------

จัดโดย คณะทำงานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการด้านเคมี ร่วมกับสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์


ภาพกิจกรรม

กลับหน้าแรก