4 ม.ค.66 I Research Sandbox ครั้งที่ 2/2566

กองแผนงานและวิชาการ ร่วมกับ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรมประชุมโครงการ Research Sandbox ครั้งที่ 2 โดยมี นพ.ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายเรื่อง “การเขียนข้อเสนอโครงการที่ดี” , เรื่อง“แหล่งทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม(Program Management Unit: PMU)” และให้ข้อเสนอแนะ โดย รศ.ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 4 มกราคม 2566

กลับหน้าแรก