สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office
พัฒนาวิชาการ ด้วยมาตรฐาน และคุณธรรม


โครงการ Research Sandbox ปี 2566

ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง "How to Design Thinking for Research Utilization "
              บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  
26 ธ.ค. 65 I  Research Sandbox1 EP.1  (เช้า)
26 ธ.ค. 65 I  Research Sandbox1 EP.2  (บ่าย)
ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "แหล่งทุนของหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม (Program Management Unit: PMU)"
              บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
4 ม.ค. 66 I Research Sandbox2 EP.1 เช้
4 ม.ค. 66 I Research Sandbox2 EP.2 บ่าย

โครงการพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม (DMSc Smart Innovation Sandbox) ปี 2566

พัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox ปี 2566
ครั้งที่ 1  หัวข้อเรื่อง "กรอบแนวคิดและกระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การแพทย์"

หัวข้อเรื่อง "DMSc Smart Innovation Sandbox"
31 ม.ค. 66 I Innovation Sandbox1 EP.1

ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "The Innovation for Life" บรรยายโดยนายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ
หัวข้อเรื่องอภิปราย  "การพัฒนางานเพื่อสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม" อภิปรายโดยนายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย ดร.อภิวัฏ ธวัชสิน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ
14 ก.พ. 66 I Innovation Sandbox2 EP.2
หัวข้อเรื่อง "DMSc Smart Innovation Sandbox"  บรรยายโดย ทนพญ.สิรภากร แสงกิจพร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ  
14 ก.พ. 66 I Innovation Sandbox2 EP.3

ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง “Meet the Expert” Part I: Smart DMSc Proficiency Testing Samples"
9 มี.ค. 66 I Innovation Sandbox3 (ผู้อบรมประชุมกับที่ปรึกษากลุ่ม ไม่อนุญาตให้แผยแพร่)

ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง “Meet the Expert”  Part II: Product Innovations & Service Innovations"
หัวข้อเรื่อง “Meet the Expert”  Part III: Medical Device & Molecular Biology"
27 มี.ค. 66 I Innovation Sandbox4 (ผู้อบรมประชุมกับที่ปรึกษากลุ่ม ไม่อนุญาตให้แผยแพร่)

ครั้งที่ 5 หัวข้อเรื่อง “Meet the Expert” Part IV : Digital technology & Management"
5 เม.ย. 66 I Innovation Sandbox5 (ผู้อบรมประชุมกับที่ปรึกษากลุ่ม ไม่อนุญาตให้แผยแพร่)

คร้งที่ 6 หัวข้อเรื่อง “DMSc Innovation Ecosystem" 
28 เม.ย. 66 I Innovation Sandbox6 EP.4
หัวข้อเรื่อง  “แนวทางการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: PAR) และการเขียนบทความวิจัย"
28 เม.ย. 66 I Innovation Sandbox6 EP.5

ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง "บูรณาการความรู้เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มีผลกระทบสูลสู่การใช้ประโยชน์"
หัวข้อเรื่อง "Pitching อย่างไรให้ได้รับทุน"
7 มิ.ย. 66 I Innovation Sandbox7 EP.6

ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง  “การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่มวัสดุควบคุมคุณภาพ"
หัวข้อเรื่อง  “การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Product Innovations"
13 มิ.ย. 66 I Innovation Sandbox8 EP.9

ครั้งที่ 9 หัวข้อเรื่อง  “การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Service Innovations"
หัวข้อเรื่อง  “การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Medical Device"
หัวข้อเรื่อง  “การนำเสนอผลการดำเนินงานกลุ่ม Digital technology & Management Innovations"
16 มิ.ย. 66 I Innovation Sandbox9 EP.10

ครั้งที่ 10 หัวข้อเรื่อง "-"
....... I Innovation Sandbox10 EP.11

อบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2566

อบรมจริยธรรม สำนักวิชาการ ปี 2566

หัวข้อเรื่อง "การสร้างพลังชีวิตด้วยพลังจิต  ส่วนในช่วงบ่ายจะมีการฝึกปฏิบัติ"
17 ก.พ. 66ส่งเสริมคุณธรรมสำนักวิชาการ  EP.1   เช้า
17 ก.พ. 66 I  ส่งเสริมคุณธรรมสำนักวิชาการ  EP.2   บ่าย

- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพื่อตพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ"  ปี 2566
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพื่อตพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ"  ปี 2565
- อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนบทความเพื่อตพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ"  ปี 2564

การเขียนบทความเพื่อตัดพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ  ปี 2564
หัวข้อเรื่อง "แนวทางการส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"
10 ส.ค. 64 I การเขียนบทความเพื่อตัดพิมพ์ EP.1  (เช้า)
หัวข้อเรื่อง "การใช้งานวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระบบ ThaiJO 2.0  สำหรับผู้นิพนธ์ (Author) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"
10 ส.ค. 64 I การเขียนบทความเพื่อตัดพิมพ์ EP.2  (บ่าย)

การเขียนบทความเพื่อตัดพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ  ปี 2565
หัวข้อเรื่อง "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ"
11 ส.ค. 65 I การเขียนบทความเพื่อตัดพิมพ์ EP.1   (เช้า)
หัวข้อเรื่อง "แนวทางการส่งผลงานเพื่อพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"
หัวข้อเรื่อง "การเขียนเอกสารอ้างอิง "
หัวข้อเรื่อง " การใช้งานวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระบบ ThaiJO 2.0 สำหรับผู้นิพนธ์ (Author)กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"
11 ส.ค. 65 I การเขียนบทความเพื่อตัดพิมพ์ EP.2  (บ่าย)


การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ  ปี 2566
หัวข้อเรื่อง "หลักการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ"
9 พ.ค. 66 I การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ EP.1   (เช้า)
หัวข้อเรื่อง "Manuscript submission process   - National publication   - International publication "
หัวข้อเรื่อง " การใช้งานวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระบบ ThaiJO 2.0
9 พ.ค. 66 I การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ EP.2  (บ่าย)

- สัมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2566
- สัมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2565
- สัมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปี 2564

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หัวข้อเรื่อง “New Normal Products for New Normal Life”
31 ก.ค. 63 I Medical Science Seminar 8 EP.1
หัวข้อเรื่อง “การตรวจวินิจฉัยธาลัสซีเมียทางห้องปฏิบัติการ”
22 .ค. 63 I Medical Science Seminar 9 EP.2
หัวข้อเรื่อง "Update Covid-19"
17 ก.พ. 64 I Medical Science Seminar 4 EP.3
หัวข้อเรื่อง "ศิลปะในการครองใจผู้ร่วมงาน"
16 มิ.ย. 64 I Medical Science Seminar 6 EP.4
****************************************************************************************************************************

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หัวข้อเรื่อง "มณีแดง"
5 พ.ย. 64 I Medical Science Seminar1 EP.1
หัวข้อเรื่อง “การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ และการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม ตามแนวทางของ กสว. 
3 ธ.ค. 64   I Medical Science Seminar2 EP.2
หัวข้อเรื่อง “Medical Sciences" Technology life cycle and foresight: predicting & planning for the future 
22 ..65 I Medical Science Seminar3 EP.3
หัวข้อเรื่อง "“ปรับตัว-ปรับใจ ชะลอวัยให้ท็อปฟอร์ม” "
31 มี.ค. 65 I Medical Science Seminar4 EP.4
หัวข้อเรื่อง "อากาศยานไร้คนขับเพื่องานทางการแพทย์และสาธารณสุข"  
20 เม.ย. 65 I Medical Science Seminar5 EP.5
20 เม.ย. 65 I Medical Science Seminar5 EP.6
****************************************************************************************************************************

สัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
หัวข้อเรื่อง "The ethics of gene therapy  และ Inflammation and gene therapy, nanoparticle and CRISPR knockout monkey  "
12 ม.ค. 66 I Medical Science Seminar1 EP.1
12 ม.ค. 66 I Medical Science Seminar1 EP.2
หัวข้อเรื่อง “สุนทรียะกระชากวัย รู้ก่อน " ไปต่อได้   
28 ก.พ. 66 I Medical Science Seminar2 EP.3
หัวข้อเรื่อง “ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของพืชสมุนไพรและการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมยา 
8 มี.ค. 66 I Medical Science Seminar3 EP.4  (เช้า)
8 มี.ค. 66 I Medical Science Seminar3 EP.5  (บ่าย)
8 มี.ค. 66 I Medical Science Seminar3 EP.6  (สัมภาสษ์)
หัวข้อเรื่อง "ไบโอเซนเซอร์สำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์"
2.. 66 I Medical Science Seminar4 EP.7
หัวข้อเรื่อง "- "
20 เม.ย. 65 I Medical Science Seminar5 EP.6

การออกแบบการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ “จาก Design Thinking สู่การเขียนข้อเสนอโครงการ และการจัดสรรผลประโยชน์จากการวิจัย” ปี 2565

หัวข้อเรื่อง "Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบเพื่อการพัฒนานวัตกรรม"
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง “Design Thinking & Canvas Business Model”
บรรยายโดย ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
25 พ.ค. 65ออกแบบการวิจัย EP.1  เช้า
25 พ.ค. 65 I  ออกแบบการวิจัย EP.2  บ่าย
หัวข้อเรื่อง "เขียนข้อเสนอโครงการอย่างไรให้ได้ทุน"
ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การเขียนโครงการบูรณาการ ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
บรรยายโดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวดล เพ็ชรวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
26 พ.ค. 65 I  ออกแบบการวิจัย EP.1  เช้า
26 พ.ค. 65 I  ออกแบบการวิจัย EP.2  บ่าย

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี 2565

จัดการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้และชุมชนนักปฏิบัติ ปี 2565

หัวข้อเรื่อง "ประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง  การพัฒนางานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)"
หัวข้อเรื่อง "ประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง"
6 ก.ย. 65 I  ประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง EP.1
6 ก.ย. 65 I  ประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง EP.2
6 ก.ย. 65 I  ประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง EP.3
6 ก.ย. 65 I  ประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง EP.4
6 ก.ย. 65 I  ประกวดเรื่องเล่าเร้าพลัง EP.5

อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Workshop ปี 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Workshop ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หัวข้อเรื่อง "พื่อเตรียมความพร้อม พัฒนาแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงานที่มุ่งเน้น Knowledge Vision ให้มีความสอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานขับเคลื่อนกระบวนการจัดการความรู้ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความสำเร็จ"
7 มิ.ย. 65 I  KM Workshop EP.1  เช้า
หัวข้อเรื่อง " เกณฑ์การตัดสินและมอบรางวัลการจัดการความรู้ เข้าสู่ระบบ KIS และทบทวนการเข้าใช้ระบบ KIS"
7 มิ.ย. 65 I  KM Workshop EP.2  บ่าย

สัมมนา "เสวนาฮาเฮ KM เดือน (KM Day)" ปี 2565

จัดการสัมมนา "เสวนาฮาเฮ KM เดือน (KM Day)" ปี 2565

ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "รุ่นพี่มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้รุ่นน้อง ในรูปแบบเรื่องเล่าเร้าพลัง ข้อคิด ข้อเตือนใจ ในแบบฉบับที่เป็นเอกลักษณ์สนุกสนาน เพื่อให้บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้รับความรู้หลากหลาย จากประสบการณ์ และความสำเร็จของผู้อื่น และเกิดแรงบันดาลใจนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและหน่วยงาน"
17 ส.ค. 65 I  เสวนาฮาเฮ KM เดือน EP.1

บรรยายธรรมเรื่อง การพัฒนาจิตใจให้เกิดจิตตปัญญา ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต ปี 2565

การพัฒนาจิตใจให้เกิดจิตตปัญญา ในการปฏิบัติงานและดำรงชีวิต
4 ก.พ.65 I  บรรยายธรรม EP.1

- อบรมการพัฒนาคุณภาพวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี 2565
- อบรมการพัฒนาคุณภาพวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ปี 2564

แนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และการใช้งานระบบวารสาร ออนไลน์ ThaiJO 2.0  ปี 2564
หัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาคุณภาพวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ "
10 ส.ค. 64 I การพัฒนาคุณภาพวารสาร EP.1
หัวข้อเรื่อง "การใช้งานระบบวารสาร ออนไลน์ thaijo 2.0"
10 ส.ค. 64 I การพัฒนาคุณภาพวารสาร EP.2

อบรมเรื่อง การใช้งานระบบ Thai Journal Online System (ThaiJo 2.0)  ปี 2565
หัวข้อเรื่อง "การใช้งานระบบวารสาร ออนไลน์ thaijo 2.0"
5 เม.ย. 65 I ใช้งานระบบ ThaiJo EP.1 (ไม่อนุญาตเผยแพร่)

- หลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Smart Incubator & Accelerator) รุ่นที่ 2/2565
- หลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMSc Smart Incubator & Accelerator) รุ่นที่ 1/2564

บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร ปี 1/2564
19 ม.ค. 64 I บ่มเพาะนวัตกร1 EP.1 (เช้า)
19 ม.ค. 64 I บ่มเพาะนวัตกร1 EP.2 (บ่าย)
********************************************************************************************************************************

บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร ปี 2/2565
ครั้งที่ 1 หัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนานวัตกรรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามมาตรฐานสากล ISO9001: 2015"
20 ม.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.1
20 ม.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.2
ครั้งที่ 2 หัวข้อเรื่อง "Innovative Organization เส้นทางมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม"
หัวข้อเรื่อง "การใช้ Google Classroom ในการอบรมหลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์"
หัวข้อเรื่อง "WS 1 Ideation & concept development."

หัวข้อเรื่อง "Interactive 1 DMSc Innovation Ecosystem และ HW 3 Design Thinking"
31 ม.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.3
31 ม.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.4
31 ม.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.5
31 ม.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.6
ครั้งที่ 3 หัวข้อเรื่อง "แนวทางบริหารความเสี่ยงในการพัฒนานวัตกรรม"
หัวข้อเรื่อง "แนวทางการปรับปรุงกระบวนการในยุค Digital Transformation"
หัวข้อเรื่อง "Innovation Process: A Step by Step Guide"
17 ก.พ. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.7
ครั้งที่ 4 หัวข้อเรื่อง "การประดิษฐ์และการขอรับความคุ้มครองการประดิษฐ์"

หัวข้อเรื่อง "เทคนิคเบื้องต้นในการจัดทำ Infographic ให้น่าสนใจ"

หัวข้อเรื่อง "Workshop2 Design Thinking Design Input & Innovation Process Verification"
3 มี.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.8
ครั้งที่ หัวข้อเรื่อง "แนวทางบริหารการเปลี่ยนแปลงสำหรับองค์กรนวัตกรรม"
หัวข้อเรื่อง "ระเบียบปฏิบัติที่นวัตกรควรรู้ "
หัวข้อเรื่อง " Workshop2 รอบที่ 2  Design Thinking Design Input & Innovation Process Verification"
31 มี.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.9  (เช้า)
31 มี.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.10  (บ่าย)
ครั้งที่ 6 หัวข้อเรื่อง "Design Thinking และแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์"
หัวข้อเรื่อง "Workshop3 รอบที่ 3  Design Thinking Design Input & Innovation Process Verification"
7 เม.. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.11
ครั้งที่ 7 หัวข้อเรื่อง "DMSc Success Stories Episode 1: "มะหาด" จากเขียง 100 บาท สู่มะหาด 100 ล้าน "

หัวข้อเรื่อง "บทบาทสถาบันวิจัยสมุนไพรในการสนับสนุนนวัตกร"
หัวข้อเรื่อง "บทบาทนวัตกรในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม "
หัวข้อเรื่อง " บทบาทผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การผลิตเชิงพาณิชย์"
ระดมสมอง :"ทบทวนผลการดำเนินที่ผ่านมาและอภิปรายปัญหาอุปสรรคร่วมกัน"
3 พ.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.7
3 พ.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.8
ครั้งที่ 8 หัวข้อเรื่อง "Design thinking for Medical Sciences Innovations: Lessons learned from the DMSc alpha-Thal 1 Test kit”     Part 1 DMSc alpha-thal 1 Test Kit: From R2R to innovations."
หัวข้อเรื่อง " Part 2 DMSc Smart Network for Prevention and Control of Thalassemia. "
หัวข้อเรื่อง " Part 3 DMSc PT Provider for Strengthening Thalassemia Laboratory Network. "
หัวข้อเรื่อง "Part 4 Implementation of Artificial Intelligence (AI) for alpha-Thalassemia 1 Diagnosis."
หัวข้อเรื่อง "ข้อคิดในการพัฒนานวัตกรรมให้ประสบความสำเร็จ"
ะดมสมอง เรื่อง Design Thinking for DMSc Smart Incubator & Accelerator 2023.
1 ส.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.9
1 ส.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.10
ครั้งที่ 9 หัวข้อเรื่อง "การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสำหรับพัฒนาองค์กรนวัตกรรม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
"การนำเสนอผลงาน"
หัวข้อเรื่อง "แนวทางการออกแบบกระบวนการสำหรับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในการพัฒนาองค์กรนวัตกรรม"
หัวข้อเรื่อง "การวิเคราะห์และออกแบบกระบวนการสำหรับพัฒนาองค์กรนวัตกรรม: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ"
16 ส.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.11
16 ส.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2 EP.12
ครั้งที่ 10 หัวข้อเรื่อง "การบริหารจัดการสินทรัพย์ทางความรู้ และระบบบริหารจัดการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์" "การนำเสนอผลงานดังรายละเอียดในเอกสารแนบ"
31 ส.ค. 65 I บ่มเพาะนวัตกร2-10 EP.13

แนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินเลื่อนระดับ ปี 2564

แนวทางในการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อประกอบการประเมินเลื่อนระดับ
2 ก.พ. 64 I การเขียนบทความวิชาการ EP.1 (เช้า)
2 ก.พ. 64 I การเขียนบทความวิชาการ EP.2 (บ่าย)

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189/ISO15190” ปี 2564

การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ตามมาตรฐาน ISO 15189/ISO15190”
21 ม.ค. 64 I มาตรฐาน ISO 15189/ISO 15190 EP.1 (เช้า)
21 ม.ค. 64 I มาตรฐาน ISO 15189/ISO 15190 EP.2 (บ่าย)
22 ม.ค. 64 I มาตรฐาน ISO 15189/ISO 15190 EP.3 (เช้า)

การบรรยายธรรมพิเศษ หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ปี 2564

หลักธรรมในการดำเนินชีวิต
3 มี.ค. 64บรรยายธรรมพิเศษ EP.1

การประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์เชิงปริมาณ" (Quantitative Microbial Risk Assessment) ปี 2564

อบรมการประเมินความเสี่ยงจุลินทรีย์เชิงปริมาณ" (Quantitative Microbial Risk Assessment
24 ก.พ. 64 I  Quantitative Microbial Risk Assessment EP.1
24 ก.พ. 64 I  Quantitative Microbial Risk Assessment EP.2
25 ก.พ. 64 I  Quantitative Microbial Risk Assessment EP.3
25 ก.พ. 64 I  Quantitative Microbial Risk Assessment EP.4

Systems Biology Training Course ปี 2563