องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

 ขั้นตอนที่ 1

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  [DOWNLOAD]
2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์    [DOWNLOAD]

 ขั้นตอนที่ 2
1. ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร
    คุณธรรมต้นแบบ
  [DOWNLOAD]
  - สื่อประชาสัมพันธ์ในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
2. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
      No Gift Policy)
  [DOWNLOAD]
- สื่อประชาสัมพันธ์ต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญฯ ( No Gift Policy)
  - สื่อประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมข่าวสาร/วีดีโอประกาศเจตนารมณ์ ( No Gift Policy)
3. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงา  [DOWNLOAD]
3.1 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  (กรม)
    3.2 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ( สววพ.)
    3.3 สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    3.4 สื่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Zero Tolerance for SEAH
    3.5 สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน #StopSexualHarassment
    3.6 สื่อประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    3.7 สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ขั้นตอนที่ 3
1. การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"  [DOWNLOAD]
    1.1  ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กร คุณธรรมต้นแบบ
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 6 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70)   [DOWNLOAD]
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
  [DOWNLOAD]
4. การทำแบบทดสอบแนวทางการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ คือ 
    พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู
    [DOWNLOAD]

ขั้นตอนที่ 4
1. กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากร    [DOWNLOAD]
    1.1  ประกาศย่อย่อง เชิดชู บุคลากรดีเด่น สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. กิจกรรมถอดบทเรียนจากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
               2.1  กิจกรรม การศึกษาดูงานด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง [DOWNLOAD]
3. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองเผยแพร่ให้กับบุคลากร สววพ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [DOWNLOAD]
            3.1  สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองเผยแพร่ให้กับบุคลากร สววพ ผ่านเว็บไซต์     
      3.2 สื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้จากการเรียนรู้ด้วยตนเองเผยแพร่ให้กับบุคลากร สววพ  ผ่านเว็บองค์กรคุณธรรม

ขั้นตอนที่ 5
1. เข้าร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ
1.1  ร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 31 ประจำปีงบประมาณ 2566
  สื่อประชาสัมพันธ์1      สื่อประชาสัมพันธ์2
2. ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ รอบ 12 เดือน (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)    [DOWNLOAD]
3. รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 12 เดือน)
    [DOWNLOAD]

Web site องค์กรคุณธรรมหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566