องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินงานตามนโยบายการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิปวิดีทัศน์ ประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy 

จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

18.01.66 II สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

เผยแพร่ คลิปวิดีทัศน์ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ นำบุคลากรร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อแสดงความมุ่งมั่น ไม่ทน ไม่ยอมรับ ไม่เพิกเฉย ต่อการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ณ ห้องประชุม 110 อาคาร100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

https://youtu.be/AQcbcUaqicI

เกียรติบัตรองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2565     

การประเมินตนเอง (Self-Assessment) สู่การเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การสื่อสารเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต สู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

 การบริหารความเสี่ยงของแผนงานและวิชาการ

การจัดการข้อร้องเรียน