องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แบรนเนอร์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาษาไทย

แบรนเนอร์ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ของอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ภาษาไทย