องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศเจตนารมณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

คลิปวิดีทัศน์ ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญ
NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566