องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานผลการเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

อบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

         ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เปิดหลักสูตรต่างๆ ให้บุคลากรภาครัฐ และผู้สนใตทั่วไป ด้วยวิธีเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเสริมความรู้ ความเข้าใจ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560

จำนวน 3 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้
> หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร จำนวน 1 หลักสูตร
DG101 :  พระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสารของราชการ (KD10)
เป้าหมายการเรียนรู้  เพื่อศึกษา เพื่อทำความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ประเด็นการเรียนรู้ หลักการของพระราชบัญญัติ สิทธิของประชาชน หน้าที่ของรัฐ ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ต้องการเปิดเผย

  > หลักสูตรสำหรับบุคลากร จำนวน 2 หลักสูตร

  DLit100 : เข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  Digital Literacy (DS13)
เป้าหมายการเรียนรู้  สามารถแยกแยะประเภทการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยวิธีต่าง ๆ รวมทั้งระบุข้อดีข้อเสียได้ สามารถเข้าใจสื่อดิจิทัลชนิดต่าง ๆ รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้งานในปัจจุบันได้สามารถใช้ search Engine ค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากอินเทอร์เน็ตได้
ประเด็นการเรียนรู้ Introduciton to Digital Literacy สิทธิและความรับผิดชอบการเข้าถึงสื่อดิจิทัล การสื่อสารและความสัมพันธ์ในยุคดิจิทัล ความปลอดภัยยุคดิจิทัล การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ แนวปฏิบัติสังคมดิจิทัล สุขภาพยุคดิจิทัล ดิจิทัลคอมเมิร์ซ กฎหมายดิจิทัล

  DLit103 : ความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล (DS03)
เป้าหมายการเรียนรู้  เพื่อให้สามารถอธิบายสถานการณ์การใช้งานอินเตอร์เน็ตและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในยุคดิจิทัล เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์และสิ่งที่ต้องพึงระวัง เพื่อให้ปลอดภัยจากภัยคุกคาม เพื่อให้สามารถยกตัวอย่างภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันตรวจสอบความปลอดภัยด้วยตนเอง
ประเด็นการเรียนรู้ แนวโน้มการใช้งานอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย สถิติการใช้งานของประเทศไทย ความสัมพันธ์และการกระจายตัวของข้อมูล วิวัฒนาการของเว็บไซต์ รูปแบบและลักษณะการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ สิ่งที่ต้องพึงระวังในการใช้งานบนอินเทอร์เน็ต พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมและการบริโภคข้อมูลโดยขาดความยั้งคิด การตั้งค่าความปลอดภัยสำหรับ Facebook Gmail LINE 

หลักฐานในการทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล (DS03)

DS03 นิธิภัทร เนียมสอาด
ดาวน์โหลด (Download)

DS03  ภาวิณี สุขเจริญ
ดาวน์โหลด (Download)

DS03 อภิมน จิรพงศธร
ดาวน์โหลด (Download)

DS03 กาญจน์ชนก นาคชำนาญ
ดาวน์โหลด (Download)

DS03 อนุชิต บุญกิตติวศิน
ดาวน์โหลด (Download)

หลักฐานในการทำแบบทดสอบผ่านตามเกณฑ์ประเมิน หลักสูตรเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล (DS13)

DS13 นิธิภัทร เนียมสอาด
ดาวน์โหลด (Download)

DS13 ภาวิณี สุขเจริญ
ดาวน์โหลด (Download)

DS13 อภิมน จิรพงศธร
ดาวน์โหลด (Download)

DS13 กาญจน์ชนก นาคชำนาญ
ดาวน์โหลด (Download)

DS13 อนุชิต บุญกิตติวศิน
ดาวน์โหลด (Download)