องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณงามความดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

          กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณงามความดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยในปีนี้มี นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรกรมเกษียณอายุราชการรวมทั้งสิ้น 55 ท่านโดยมี
นายแพทย์สถาพร วงษ์เจริญ ประธานกรรมการมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำกัด นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์บัลลังก์ อุปพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นายแพทย์ปิยะ ศิริลักษณ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้บริหาร บุคลากรทั้งส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวมุฑิตาจิตและมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุม 110 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2566

  พร้อมนี้ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครบเกษียณอายุราชการในปีนี้ จำนวน 2 ท่าน

  ผู้เกษียณอายุราชการได้เข้าร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ บริเวณห้องพระ ชั้น 9 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย (ในช่วงเช้า)

  ผู้เกษียณอายุราชการได้เข้าร่วมสักการะศาลพระภูมิ และศาลตา-ยาย ประจำกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ณ บริเวณลาดจอดรถยนต์ข้างอาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ในช่วงเช้า)

  ในโอกาสนี้บุคลากรที่ครบเกษียณอายุราชการได้เข้าร่วมพิธีเชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณงามความดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุม 110 ชั้น 1 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย เวลา 13.00 -16.30 น.

คลิกเพื่อเข้าดูภาพบรรยากาศในงานเชิดชูเกียรติ แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

www.gm1msto.net/ECO1/ECO1-1/MSTO-popto 

บุคลากรสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีส่วนร่วมในการจัดสถานที่ รวมถึงการจัดดอกไม้หน้าเวที และภายในงานเชิดชูเกียรติฯ ในวันที่ 29 กันยายน 2566