การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 กิจกรรม

1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้างการทุขริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปกิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน  1. ถ่ายวิดิทัศน์ โดยมีบุคลากรทั้งหมดเข้าร่วม
      2. เผยแพร่ทาง website  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. จัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี 
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน    1. จัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ 
2. ให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
3. สื่อสารการรับรู้ความโปร่งใส่และป้งอกันทุจริต
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม-มีนาคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน    1. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ทางหนังสือเวียนและอื่นๆ 
  2. ให้เจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจความโปร่งใส่และป้องกันทุจริต
4. คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมตอบ แบบวัด IIT
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมิถุนายน
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน    1. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการตอบแบบวัด IIT
  2. ดำเนินการตอบแบบวัด IIT