การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (EIT)

ในการดำเนินงานของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ประชาสัมพันธ์
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Assessment : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอเชิญชวนผู้รับบริการ  (หน่วยงานของรัฐ/ บริษัทเอกชน /ประชาชน)  ที่รับบริการหรือติดต่อในเรื่องอื่น ๆ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กลุ่มงานจริยธรรม กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity Assessment : EIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
Download  หนังสือที่ สธ 0638/ว0016 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessments : EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

อินโฟกราฟฟิกสำหรับการเผยแพร่

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม
1. สื่อสารช่องทางการรับบริการ และช่องทางการแจ้งข้อมุลข้อเสนอแนะ ร้องเรียน เสนอแนะ ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน
1. ติดตั้งป้ายช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หน้าห้องสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (717)
2. ประกาศเผยแพร่ทาง website  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. หน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานตามภารกิจหลักที่จะใช้สำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริหารและผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน  
1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมต่างๆ ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินความพึงพอใจ
3. เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัด EIT ในช่องทางของหน่วยงาน เช่น website Social media เป็นต้น ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน  
1.แจ้งบุคลากรโดยเวียนหนังสือทาง Email
2. website สำนักวิชาการวิทยาศาสตรืการแพทย์ ในหัวข้อองค์กรคุณธรรม
4. การสื่อสาร 20 เรื่องน่ารู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทยื (สื่อสารองคืความรู้ผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน  
1.สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทยื จัดทำวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
    และเผยแพร่ทาง website  ThaiJo
2. เผยแพร่ผ่าน website สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในหัวข้อ สุขภาพน่ารุ