การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กิจกรรม
1. ประเมินพฤติกรรมบุคลากรตามคุณธรรมเป้าหมายแะคุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน   1. ให้บุคลากรลงระบบ KIS เกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมานและคุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. จัดทำ Google form เพื่อคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ
2. นำข้อมุลแบบวัด OIT ขึ้น Website สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ O1-O43
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน  1. เผยแพร่ website สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวข้อองค์กรคุณธรรม


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)