การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

การดำเนินงาน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการขับเคลื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภายในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (การประเมิน ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

IIT

กิจกรรม
1. ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้างการทุขริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิด จากการปกิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน  1. ถ่ายวิดิทัศน์ โดยมีบุคลากรทั้งหมดเข้าร่วม
      2. เผยแพร่ทาง website  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. จัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี 
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน    1. จัดทำแบบมอบหมายงานประจำปี ตามหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ  
2. ให้ผู้บังคับบัญชาลงนาม
3. สื่อสารการรับรู้ความโปร่งใส่และป้งอกันทุจริต
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม-มีนาคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน    1. แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ ทางหนังสือเวียนและอื่นๆ  
  2. ให้เจ้าหน้าที่ตอบแบบสำรวจความโปร่งใส่และป้องกันทุจริต
4. คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมตอบ แบบวัด IIT
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมิถุนายน
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน    1. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับคัดเลือกดำเนินการตอบแบบวัด IIT
  2. ดำเนินการตอบแบบวัด IIT 

EIT

กิจกรรม
1. สื่อสารช่องทางการรับบริการ และช่องทางการแจ้งข้อมุลข้อเสนอแนะ ร้องเรียน เสนอแนะ
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน 1. ติตั้งป้ายช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หน้าห้องสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ (717)
2. ประกาศเผยแพร่ทาง website  สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. หน่วยงานคัดเลือกกระบวนงานตามภารกิจหลักที่จะใช้สำรวจความพึงพอใจของผุ้รับบริหารและผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน   1. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมต่างๆ ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. ให้ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินความพึงพอใจ
3. เผยแพร่ช่องทางการตอบแบบวัด EIT ในช่องทางของหน่วยงาน เช่น website Social media เป็นต้น
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน   1.แจ้งบุคลากรโดยเวียนหนังสือทาง Email
2. website สำนักวิชาการวิทยาศาสตรืการแพทย์ ในหัวข้อองค์กรคุณธรรม
4. การสื่อสาร 20 เรื่องน่ารู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทยื (สื่อสารองคืความรู้ผลงานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์)
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนมกราคม - มีนาคม
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน   1.สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทยื จัดทำวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเผยแพร่ทาง website  ThaiJo
2. เผยแพร่ผ่าน website สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในหัวข้อ สุขภาพน่ารุ

OIT

กิจกรรม
1. ประเมินพฤติกรรมบุคลากรตามคุณธรรมเป้าหมายแฃะคตุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน   1. ให้บุคลากรลงระบบ KIS เกี่ยวกับคุณธรรมเป้าหมานและคุณธรรมอัตลักษณ์ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. จัดทำ Google form เพื่อคัดเลือกบุคลากรต้นแบบ
2. นำข้อมุลแบบวัด OIT ขึ้น Website สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ O1-O43
ระยะเวลาที่ดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์
ขั้นตอนและวิธีดำเนินงาน  1. เผยแพร่ website สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ หัวข้อองค์กรคุณธรรม