กรอบอัตรากำลัง การทบทวนภารกิจ
และแบบมอบหมายงาน

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์
Medical Sciences Technical Office
พัฒนาวิชาการ ด้วยมาตรฐาน และคุณธรรม

กรอบอัตรากำลังสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

อัตรากำลัง

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีอัตรากำลังโดยจำแนกเป็น

ข้าราชการ จำนวน 8 อัตรา (ว่าง 4 อัตรา)

  พนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 5 อัตรา 

  จ้างเหมาบริการ จำนวน - อัตรา

    รวมทั้งหมด          16 อัตรา

สายงานรวม  16  อัตรา

  ข้าราชการ (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ)  (8 อัตรา)

  1. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (จุลชีววิทยา)  [-ว่าง-]

2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ภูมิคุ้มกันวิทยา) 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เทคโนโลยีชีวภาพ) [-ว่าง-]

4. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พิษวิทยา)  [-ว่าง-]

5. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เคมี)

6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา)

7. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาศาสตร์กายภาพ)

8. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาตรฐานห้องปฏิบัติการ) [-ว่าง-]

พนักงานราชการ (3 อัตรา) 

  1. นักจัดการงานทั่วไป 

  2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (5 อัตรา) 

  1. นักวิชาการเผยแพร่

  2. เจ้าพนักงานธุรการ

  3. เจ้าพนักงานธุรการ

  4. นักจัดการงานทั่วไป

  5. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

การทบทวนภารกิจของแต่ละตำแหน่ง และจัดทำแบบมอบหมายงาน

ข้อมูลการมอบหมายงาน ด้านคอมพิวเตอร์หน่วยงาน / DIO

การทบทวนบทบาทภารกิจหน่วยงานเพื่อประกอบการจัดวางโครงสร้างหน่วยงาน