นโยบายต่างๆ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

นโยบายกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ ตามมาตรฐาน IS0 9001:2015 

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

และนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2566 

นโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

นโยบายด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในห้องปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิด

หรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 

ค่านิยมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

แนวทางการบริหารจัดการขยะติดเชื้อ

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ประกาศเจตนารมณ์การรวมพลัง

ขับเคลื่อนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

นโยบายไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด (No gift Policy)

จากการปฏิบัติหน้าที่

ของบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์