ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกรม (DCIO)

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายชื่อผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับกอง (DIO)

1 นางอรอนงค์ ยกย่องกุล กลุ่มตรวจสอบภายใน

2 นางสาวอชิรา เหล่าศุภวณิชย์ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

3 นางสาวศุภนุช อินต๊ะฮอง กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม

4 นายอัศจรรย์ อาเมน สถาบันชีววัตถุ

5 นายวิโรจน์ พวงทับทิม สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

6 นายชัยวัฒน์ พูลศรีกาญจน์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข

7 นางสาวดวงเพ็ญ ปัทมดิลก สถาบันวิจัยสมุนไพร

8 นางสาวนัฐกานต์ ขวัญเสาร์ กองแผนงานและวิชาการ

9 นางสาวปุณณา คุณหพันธ์ กองการแพทย์จีโนมิกส์และสนับสนุนนวัตกรรม

10 นายฐิติวัสส์ สุวคนธ์ กองทดสอบความชำนาญ

11 นายชาญศักดิ์ ปานะโปย สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

12 นางสาวนิทัชชา พลเก่ง สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

13 นายสรพล สินเจริญรุ่ง สำนักงานเลขานุการกรม

14 นางสิริพรรณ แสงอรุณ สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ

15 นางสาวกัญญาภัค สุรพันธุ์สกุล สำนักงานและวัตถุเสพติด

16 นางสาวอริณญา พงศธรพิศุทธิ์ สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์

17 นายอนุชิต บุญกิตติวศิน สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

18 นางสาวสาลีนี พลสุตัง ศูนย์รวมบริการ

19 นายปนิสภ์ วณิชชานนท์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

20 นายอาคม สาลี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

21 สิบเอกจุฑาฑิตย์ แสนสะอาด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

22 นางสาวปัทมา อยู่สิน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

23 นายพรพิทักษ์ ศรีจันทร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

24 นายวิเชียร ประดาสุข ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

25 นางสาวชุติมา โพธิ์ป้อม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

26 นายสีหนาท ศิวเสน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

27 นางสาวรุ่งตะวัน โท๊ะศรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่

28 นายอุกฤษฎ์ สุกใส ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย

29 นายปิยะวัฒน์ บุญศรี ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก

30 นายชาคริต หน่อศิริ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์

31 นายเจตน์ วันแต่ง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี

32 นายพลากร เลิศมงคลนาม ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม

33 นางสาวนิตยา เพียรทรัพย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี

34 นางสาวดาราวรรณ เวียงยศ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 ขอนแก่น

35 นายสุวัฒน์ชัยวาลย์ สีขัดเค้า ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี

36 นางสุภาคี สยุมภูรุจินันท์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา

37 นางสาวอรุโณทัย มนัสธรรมกุล ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 อุบลราชธานี

38 นายชัยยุทธ นทีธร ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี

39 นายจเร วุฒิศาสน์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต

40 นางปาริฉัตร ลักขณา ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา

41 นายธงชาติ ทรัพย์จอมทอง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 ตรัง

ข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

.

.

.