ISO/IEC 27001:2013
สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

แบบประเมินตนเอง ISO/IEC 27001:2013 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
(Self Checklist) ตามข้อกำหนด 4-10
(Statement of Applicability: SOA) ตาม Annex A.5-A.18 

เอกสารเผยแพร่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างเอกสารหลักฐานการรับตรวจประเมิน

เอกสารหลักฐานสำหรับรับการตรวจประเมิน ISO 27001

เอกสารสำหรับข้อกำหนดที่ 4-10

เอกสารสำหรับ SOA (ข้อที่ 5-18)

คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระดับกระทรวง

หน้าที่และอำนาจ

1. กำหนดนโยบาย แผนงาน และแนวทางการปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฏหมาย ประกาศ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการ ระบบบริหารจัดการให้มีความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

3. พิจารณาให้ความเห็นชอบแนวทาง และแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข

4. ติดตาม กำกับดูแล และประสานงาน พร้อมทั้งสนับสนุน ให้คำแนะนำช่วยเหลือ เร่งรัดการดำเนินการและบูรณาการการใช้ประโยชน์ข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงสาธารณสุขให้ครอบคลุมทุกมิติและทุกพันธกิจ

5. เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่ใช้บังคับอยู่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

6. แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเตรียม ความพร้อมด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกระทรวงสาธาณสุข

7. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป