สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ผลการประเมินความพึงพอใจการอบรมต่างๆ

โครงการอบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาสาสตร์การแพทย์

โครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

1. โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1 

2. โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 2

3. โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 3

4. โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 4

5. โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 5

โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation sandbox

ครั้งที่ 1 อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ

ครั้งที่ 2 เรื่อง "Meet the Expert" Part I: Smart DMsc Proficiency Testing samples

ครั้งที่ 3 เรื่อง "Meet the Expert" Part II: Product Innovations & Service Innovations

ครั้งที่ 4 เรื่อง "Meet the Expert" Part III: Medical Device & Molecular Bilolgy