กิจกรรมสำคัญที่ได้รับมอบ

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

กิจกรรมสำคัญที่ได้รับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประจำเดือนตุลาคม 2566

-

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประจำเดือนเมษายน 2566

ประจำเดือนมีนาคม 2566

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

-

ประจำเดือนมกราคม 2566

ประจำเดือนธันวาคม 2565

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

ประจำเดือนตุลาคม 2565