รายงานการประชุม

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

รายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประจำปี พ.ศ. 2567

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 1/2567 วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565

ประจำปี พ.ศ. 2566

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2565

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 17 มกราคม 2566

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2566

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2566

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม 2566

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2566

สรุปรายงานการประชุมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันพฤหัสบดี ที่ 28 สิงหาคม 2566