องค์กรคุณธรรม
จริยธรรมสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

องค์กรคุณธรรมของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น องค์กรคุณธรรม 

       - ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นกันในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ พร้อมลงนามรับทราบ

     - ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พร้อมลงนามรับทราบ

   - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน พร้อมลงนามรับทราบ

2. องค์กรมีการกำหนดเป้าหมายจาก “ปัญหาที่อยากแก้” และ“ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย และคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู

     - การกำหนดคุณธรรมเป้าหมายจาก "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ"

    - กิจกรรมการส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร

3. องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2 อย่างมีส่วนร่วมของบุคลากร เพื่อการพัฒนาองค์กร

     - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

   - คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

4. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในข้อที่ 3

       - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

       - กิจกรรมส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความร่วมมือ

5. องค์กรมีการประเมินผลหรือรายงานผลการดำเนินงาน มีการปรับปรุงหรือพัฒนา มีการทบทวนหรือถอดบทเรียน เพื่อให้การดำเนินงานมีผลสำเร็จเพิ่มมากขึ้น และเป็นไปตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ ในข้อที่ 3
- ทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

   - ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

6. องค์กรมีการยกย่อง เชิดชู บุคลากรและหน่วยงานที่มีคุณธรรมหรือทำความดีจนเป็นแบบอย่างได้ เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3

        - เกียรติบัตรยกย่องหน่วยงานเป็นองค์กรคุณธรรม

       - มอบประกาศบุคลากรดีเด่น ที่เป็นแบบอย่างของการกระทำความดี สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
        - เชิดชูเกียรติผู้สร้างคุณงามความดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

         - เว็บไซต์สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

       - Facebook สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

7. องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตามเป้าหมายของแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 เพิ่มมากขึ้น องค์กรมีบรรยากาศหรือสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม และบุคลากร มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น

      - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

     - รายงานสรุปสำรวจการประเมินพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงตามคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ

   - กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

      - แผนผังพื้นที่ปฏิบัติงานสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

8. องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม ตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 โดยจัดทำเป็นเอกสาร และจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆ

      - รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)

     - รายงานผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม

      - กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

      - องค์ความรู้

           1) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- สื่อสารประชาสัมพันธ์การใช้โปรแกรม Canva และการจัดทำ e book
- สื่อสารประชาสัมพันธ์1
  - สื่อสารประชาสัมพันธ์2

          2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน    
-  สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน  (กรม)
      - สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ( สววพ.)
    - สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    - สื่อประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ Zero Tolerance for SEAH
      - สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน #StopSexualHarassment
    - สื่อประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
    - สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

9. องค์กรมีขีดความสามารถในการเผยแพร่เอกสารองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรม และมีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับองค์กรอื่นๆ ได้

       - เว็บไซต์สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

     - Facebook สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

      - Youtube สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์