องค์กรคุณธรรม
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานผลการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์