องค์กรคุณธรรม
โดยคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

การดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานผลการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความร่วมมือ

แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

รายงานประจำปี 2566

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

รูปเล่มรายงานประจำปี ื2566 รูปแบบ E-Book

LINK: https://bit.ly/MSTO2023 

รูปเล่มรายงานประจำปี ื2566 รูปแบบ PDF

LINK: https://shorturl.asia/8FAqn