ภาพกิจกรรม อบรม สัมมนา ประชุม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์

Medical Sciences Technical Office

ภาพกิจกรรมการอบรม สัมมนา และกิจกรรมอื่น ตามแผนการพัฒนาบุคลากรฯ

สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้น

กิจกรรมการพัฒนาทักษะเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาศักยภาพในการการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

1. โครงการสัมมนาวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 

2. โครงการอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3. โครงการอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox ปีงบประมาณ 2566

4. โครงการอบรมการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารแบบมืออาชีพ (การใช้ระบบวารสารออนไลน์ ThaiJO2.0)

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้ (KM Workshop)

6. การสัมมนาการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (KM DAY) ปี 2566

7. โครงการอบรมจริยธรรม สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

8. อบรมความมั่นคงปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการปฏิบัติตนสำหรับข้าราชการยุคดิจิทัล (DS03)

9. อบรมการทำอินโฟกราฟิก (Infographic) เพื่อการประชาสัมพันธ์ (DS16)

10. อบรมเข้าถึงและตระหนักดิจิทัล  Digital Literacy (DS13)

ภาพกิจกรรม

การอบรมจริยธรรมการศึกษาวิจัยในคน 

1. การอบรมพิจารณาการศึกษาวิจัยในคน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จัดอบรมวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม

การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม DMSc Smart Innovation Sandbox ปีงบประมาณ 2566

1. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 1/2566

2. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 2/2566

3. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 3/2566

4. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 4/2566

5. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 5/2566

6. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 6/2566

7. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 7/2566

8. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 8/2566

9. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 9/2566

10. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 10/2566

11. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 11/2566 (ศึกษาดูงาน)

12. การอบรมพัฒนาสนามทดสอบนวัตกรรม ครั้งที่ 12/2566

13. พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดโครงการ DMSc Sandbox ปี 2566